PTN - WARSZAWA

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Warszawie im. Karola Beyera

Karol Beyer

Zebranie sprawozdawcze 

 

UWAGA!  WAŻNA INFORMACJA

 

Ze względów formalnych nie odbyło się zebranie sprawozdawcze Oddziału w dniu 21 marca br. 

 

POLSKIE  TOWARZYSTWO  NUMIZMATYCZNE

ZARZĄD  ODDZIAŁU  IM.  KAROLA  BEYERA

W  WARSZAWIE

 

ZAPRASZA  WIĘC

 

NA  WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE

W  PONIEDZIAŁEK  28  MARCA  2022 R.

 

W  LOKALU  TOWARZYSTWA – UL. JEZUICKA  6/8

o godz. 16.45 Walne zebranie (w pierwszym terminie)

o godz. 17.00 (w drugim terminie)

 

Porządek zebrania:

1.    Otwarcie zebrania przez Prezesa Oddziału

2.     Uczczenie chwilą ciszy Zmarłych Członków

3.     Wybór Przewodniczącego i Protokolantów

4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

5.     Powołanie komisji:

       a)    uchwał i wniosków

       b)    skrutacyjnej

6.     Sprawozdanie z działalności Oddziału

7.     Sprawozdanie finansowe skarbnika Oddziału

8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału

9.     Dyskusja nad sprawozdaniem

10.    Podjęcie uchwał

11.    Wolne wnioski

12.    Zamknięcie obrad

 

Wszystkich Członków Oddziału serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym zebraniu.

 

 

ZARZĄD  WARSZAWSKIEGO  ODDZIAŁU  PTN

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.