NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

IM. KAROLA BEYERA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO

ZAPRASZA

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W PONIEDZIAŁEK 21 MARCA 2016 R.

o godz. 16. 45 ( w pierwszym terminie)

o godz. 17. 00 (w drugim terminie)

W LOKALU TOWARZYSTWA, UL. JEZUICKA 6/8

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Oddziału
 2. Uczczenie chwilą ciszy Zmarłych Członków
 3. Wybór Przewodniczącego i protokolantów
 4. Wręczenie wyróżnień
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Powołanie komisji:

uchwał i wniosków

skrutacyjnej

 

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału
 2. Sprawozdanie finansowe skarbnika Oddziału
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami
 5. Podjęcie uchwał
 6. Wolne wnioski
 7. Zamknięcie obrad